Regulamin Świadczenia Usług

1
1.1 Sprzedawcą jest Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50 oraz posiadającą numer REGON: 302483298, zwana dalej Agencją Pracy Twórczej.
1.2 Zamawiającym jest osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹* Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2
2.1 Regulamin określa szczegółowe zasady sprzedaży publikacji obowiązujące w wydawnictwie Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o.
2.2 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) określający warunki zawierania umów pomiędzy kontrahentami, a Grupą Wydawniczą Semantika.
2.3 Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla skorzystania z usług świadczonych przez Grupe Wydawniczą Semantika.
3
3.1 Grupa Wydawnicza Semantika prowadzi sprzedaż publikacji za pośrednictwem sieci Internet; zamówienia można także przesyłać pocztą oraz faksem.
3.2 Aby dokonać zakupu publikacji, należy wypełnić formularz zamówienia, podając dane do faktury z dokładnym adresem wysyłki oraz adres e-mail. Wysłanie przez Klienta wypełnionego formularza skutkuje przyjęciem zamówienia przez Grupę Wydawniczą Semantika.
4
4.1 Dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Grupy Wydawniczej Semantika ze swoimi klientami.
4.2 Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza ich znajomość oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.3 Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
5
5.1 Płatności za zamówioną publikację dokonywać należy przelewem w terminie podanym na fakturze dołączonej do przesyłki z publikacją.
5.2 Cena publikacji nie zawiera doliczanych osobno kosztów pakowania i wysyłki.
6
6.1 Grupa Wydawnicza Semantika nie prowadzi wysyłki produktów "na próbę" tj. na bezpłatny okres testowania produktu.
7
7.1 Grupa Wydawnicza Semantika przyjmuje reklamacje oraz gwarantuje wymianę wadliwych produktów wyłącznie w następujących przypadkach: a) błędy drukarskie lub introligatorskie, b) wadliwość nośnika CD, c) innych wad produktu powstałych z winy Grupy Wydawniczej Semantika lub podczas transportu do Zamawiającego.
7.2 Wszelkie reklamacje dotyczące wadliwych produktów winne być składane pisemnie na adres: Grupa Wydawnicza Semantika Sp. z o.o., Żuławska 10, 60-412 Poznań i zawierać opis wady wraz z wadliwym produktem.
8
Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby Grupy Wydawniczej Semantika.
9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
10
Wydawnictwo Grupa Wydawnicza Semantika zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług.